UMUCUNGUZI/ABACUNGUZI B’IBINYOMA – 1

Yesu yatuburiyeko mu minsi ya nyuma, “hazaduka abiyita Mesiya n'abahanuzi b'ibinyoma bazaduka bakora ibimenyetso bikomeye n'ibitangaza, kugira ngo babone uko BAYOBYA n'intore niba bishoboka.” (Matayo 24:24) IBYANDITSWE BYERA BIDUFASHA KUMENYA BA MESIYA B’IBINYOMA “Jye naje mu izina rya Data ntimwanyemera, ariko undi naza mu izina rye ubwo we muzamwemera”(Yohana 5:43). Aha Yesu aratuburira ko we... Continue Reading →

Forced Vaccines Inside Rwanda Continue

Vaccines in Rwanda are not only mandatory but they are forced upon citizens. Many videos and recorded messages inside Rwanda show that citizens are told to sign a form which says vaccination is done voluntarily however police and law enforcement are hunting for the unvaxxed everywhere in the city and in the country side. The... Continue Reading →

Website Powered by WordPress.com.

Up ↑